که سهم من بشود ؛ یک نگاه سرسری ات

طبق عادت همیشگی

عصر بود

چای بود و شاملو

و حال خوب خواندنش ...

میخواستم چیزی بنویسم 

ولی

این شعر تمام ذهنم رو درگیر کرده بود 

خوب بودن تمام دغدغه ی این روزهای من است 

به قول جناب شاعر 

"من به خوبی ها نگاه کردم و عوض شدم

من به خوبی ها نگاه کردم

چرا که تو خوبی و این همه اقرارهاست

بزرگترین اقرارها ..."


خوب بودن هم در ذهن من به همین سادگیست

فقط باید خواست و خوبی ها را دید

اینطوری ;

تمام حس های خوب

آدم های خوب

اتفاق های خوب

روزهای خوب و ... 

مال ما خواهند بود 

تنها اگر بخواهیم ... 

نوشته شده در شنبه 16 دی 1396ساعت 11:10 توسط ع.پ (رهگذر) نظرات (1)


Design By : Pichak